Regulamin 

Warunki uczestnictwa w akcji marketingowej

,,Koci program lojalnościowy” 

 

Program ,,Koci program lojalnościowy” nagradza lojalność klientów sklepu internetowego prezentdlakota.pl. Zasady zbierania ,,Kocich punktów” , realizacja premii oraz ogólne zasady Programu ,,Koci program lojalnościowy” są określone przez następujące warunki:

 

§ 1.  

„Definicje”

 

1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą  ,,Koci program lojalnościowy” jest Allure Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na ulicy Jana Sawy 6/30 120-632 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000757988, REGON 381813587, NIP 7123376841 (zwana dalej: „Organizator”). 

 

2. Akcja marketingowa - (dalej „Program”) działanie mające na celu nagradzanie Uczestników (,,kupujący”) którzy w szczególności dokonują zakupu towarów lub usług u Organizatora. 

 

3. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.

 

4. Uczestnik / kupujący  – każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.

 

5. Konto Uczestnika – indywidualne konto w zakresie Programu dostępne, na którym rejestrowane są wszystkie aktywności, powodujące naliczanie lub odliczanie ,,Kocich punktów”, gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.

 

6. Kocie punkty – gratyfikacje w formie punktów  naliczane zgodnie z wskazany w punkcie 4 „Zasady przyznawania i wymiany  Kocich punktów” regulaminu.

 

7. Stan konta – ilość zgromadzonych przez Uczestnika ,,Kocich punktów”

 

8. Nagroda – obniżka wartości zamówienia na którą można wymieniać zgromadzone w Programie Kocie punkty, określone dokładniej  w punkcie 4 „Zasady przyznawania i wymiany  Kocich punktów” regulaminu.

 

6. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: https://prezentdlakota.pl/ 

 

 

 

§ 2.  

„Postanowienia ogólne”

 

 1. Program rozpoczyna się w dniu obowiązuje od dnia 20.01.2020 r. do odwołania przez Organizatora.

 

2. Do wzięcia udziału w Programie są uprawnieni są zarejestrowani Uczestnicy. Udział jest bezpłatny i dobrowolny stanowi część konta zakładanego przy rejestracji uczestnika w Sklepie internetowym.

 

3. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta po zalogowaniu na swoim Koncie Uczestnika, w każdej chwili po zalogowaniu na stronie Organizatora.

 

4. Funkcjonowanie Akcji marketingowej  opiera się na zasadach sprzedaży, w ramach której w związku z nabyciem określonych usług Organizatora zostają przyznane Punkty lolajnosciowe zwane Kocimi Punktami. Szczegóły przyznawania punktów i uzyskiwania za nie korzyści zostały określone w „Zasady przyznawania i wymiany  Kocich punktów”

 

5. Punkty naliczają się tylko kiedy Kupujący dokonuje zamówienia przez Stronę internetową Organizatora. Punkty nie dodają się jeżeli Kupujący składa zamówienie telefonicznie, mailowo czy messenger lub inny czat. 

 

6. Organizator na Stronie internetowej, na każdej karcie produktu oraz przy składaniu zamówienia informuje klienta o ewentualnej ilości przyznanych Kocich punktów, które wpłyną tylko i wyłącznie kiedy klient dokona zakupu, czyli złoży zamówienie przez stronę internetową Organizatora. 

 

 

§ 3.  

„Ogólne warunki uczestnictwa”

 

 

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest założenie konta na Stronie internetowej Organizatora konta klienta. 

 

2. Uczestnik może gromadzić Punkty w Programie tylko na jedno konto założone przy rejestracji na Stronie internetowej, a zgromadzone punkty na koncie nie podlegają  przeniesieniu na inne konta.

 

3. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.

 

4. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.

 

5. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem Konta Użytkownika. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu lojalnościowego lub zastąpienia go innym programem.

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian lub uzupełnień warunków uczestnictwa, premii i pozostałych procesów związanych z Programem gromadzenia Kocich Punktów opisanych w warunkach uczestnictwa. Zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków uczestnictwa zostaną podane w witrynie internetowej Organizatora.

 

§ 4.  

„Zasady przyznawania i wymiany  Kocich punktów”

 

 

1. Za każde wydane 100 zł klient otrzyma 10 Kocich punktów. Każde 10 Kocich punktów jest przeliczane na 2 zł na następne zakupy. W przypadku niektórych akcji promocyjnych Kocie Punkty mogą być naliczane w nietypowy sposób.

 

2. Każdemu klientowi punkty przydzielane są od razu po zarejestrowaniu się w sklepie i złożeniu zamówienia.

 

3. Podstawą naliczania Kocich punktów jest wartość złożonego zamówienia. Punkty są zapisywane na koncie Klienta i mogą zostać wykorzystane tylko w celu zamiany ich na rabat do zamówienia. 

 

4. Punkty z innych programów nie podlegają wymianie. Wartość i liczba  Kocich punktów nie podlega wypłacie w gotówce. Liczbę zgromadzonych punktów można sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto.

 

5.  Punkty za zakupy na stronie Organizatora (występujące pod jednym numerem zamówienia) mogą być przyznane tylko jeden raz. 

 

6. Punkty na Koncie Uczestnika będą zapisywane bezterminowo, nie przepadają klientowi np. z końcem roku kalendarzowego.

 

7. Zebrane w Programie punkty na swoim koncie Uczestnik może wykorzystać przy każdych kolejnych zakupach. 

 

8. Punkty zamienić można na obniżenie zakupów każdego produktu w sklepie. Można je zrealizować tylko w ramach standardowego zamówienia o minimalnej wartości wynoszącej 50 zł.

 

9. W przypadku, gdy Kupujący zrezygnuje z nabycia towarów lub usług, za które zostały naliczone Punkty, np., gdy odstąpi od umowy. Organizator automatycznie odejmie ilość naliczonych Kocich Punktów z Konta Uczestnika. 

 

10. Organizator może wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Programiu w każdym czasie, w przypadku, gdy Uczestnik narusza zasady niniejszego Regulaminu. Wykluczenie takie nastąpi w formie pisemnej na podanego maila przy rejestracji.

 

§ 5.  

,,Reklamacje”

 

1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją marketingową mogą być zgłaszane w trakcie trwania Akcji marketingowej.  

 

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową na adres mailowy kontakt@prezentdlakota.pl

 

3. Reklamacje należy zgłaszać dopiskiem ,,Program lojalnościowy – reklamacja” 

 

4. Organizator może zwrócić się do Uczestnika o podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz poprosić o opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.   

 

5. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. 

 

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. O decyzji Organizatora reklamujący zostanie powiadomiony mailowo.

 

7. Niniejsze postępowanie reklamacyjne nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień osoby biorącej udział w Akcji oraz nie wyklucza dochodzenia ewentualnych roszczeń przez tę osobę na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

§ 5.  

,,Ochrona danych”

 

1. Podmiotem odpowiedzialnym za ochronę danych jest Organizator (Allure Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na ulicy Jana Sawy 6/30 120-632 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000757988, REGON 381813587, NIP 7123376841).

 

2. Przetwarzamy jedynie Twój adres e-mail, Twoje nazwisko oraz stan Twojego konta z Kocimi Punktami (łącznie z historią zamówień).

 

3. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Programu ,,Koci program lojalnościowy” i dostarczania regularnych informacji o stanie konta. Nie przetwarzamy danych w sposób wykraczający poza ten zakres. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

4. Organizator nie przekazuje danych osobom trzecim. Organizator przechowuje dane maksymalnie przez okres istnienia konta klienta na Stronie internetowej na której Uczestnik/kupujący dokonuje rejestracji. 

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć