Regulamin

Użytkowanie naszej strony oznacza zaakceptowanie postanowień poniższego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymś z postanowień prosimy o opuszczenie strony. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z zawartych w nim zasad, dlatego też prosimy o uważne zapoznanie się z nim przed rozpoczęciem użytkowania strony https:// sklep.prezentdlakota.pl. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkowników działających w charakterze Klientów jest bezpłatne.

 

DEFINICJE

SKLEP - prowadzona przez Administratora w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są Transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywany w domenie www.sklep.prezentdlakota.pl,

ADMINISTRATOR - Administratorem sklepu jest jego właściciel:

Allure Sp. zo.o.
ul. Jana Sawy 6/301
20-632 Lublin


NIP: 7123376841
REGON: 381813587

wpisana do numerem KRS 0000757988 do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

TOWAR  - Dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

UŻYTKOWNIK - Osoba fizyczna lub prawna, przebywająca na stronie www.sklep.prezentdlakota.pl

TRANSAKCJA  - Procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna - sprzedaży. Wynikiem sprzedaży jest wyłonienie nabywcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć internet, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie - zwanym Klientem, a Sprzedającym.

KLIENT - Użytkownik dokonujący zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu www.sklep.prezentdlakota.pl

SPRZEDAJĄCY - Właściciel Sklepu www.sklep.prezentdlakota.pl, oferujący Towary za pośrednictwem Sklepu, umieszczający w Sklepie opisy, zdjęcia, tytuły, ceny i inne dane składających się na wygląd oferty oferowanego do sprzedaży Towaru, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.

PROFIL - Konto prowadzone przez Sklep dla Użytkownika, pod unikalną nazwą (loginem), będące zbiorem zasobów oraz danych prowadzonych w ramach Sklepu.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z zachowaniem Państwa ustawowych praw, niniejsza strona oraz wszystkie informacje, tekst, nazwy, obrazy, zdjęcia, znaki logo, linki i ikony oraz inne materiały (bez ograniczeń) są dostarczane zgodnie z zasadą “AS IS” (tak jak jest), bez wyraźnej lub domniemanej gwarancji lub potwierdzania oświadczenia. W szczególności nie gwarantujemy ani nie przedstawiamy oświadczenia dotyczącego dokładności lub kompletności informacji zawartych na niniejszej stronie. Nie gwarantujemy także, iż korzystanie ze strony nie będzie podlegało zakłóceniom lub błędom, lub że strona oraz jej serwery są wolne od wirusów i defektów komputerowych. www.sklep.prezentdlakota.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności w stosunku do jakiejkolwiek osoby za szkody lub straty wynikające z wykorzystywania jakichkolwiek informacji zawartych na naszej stronie pod względem ich poprawności, precyzyjności, adekwatności, użyteczności, aktualności i wiarygodności.

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych : imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

 

BŁĘDY TYPOGRAFICZNE (LITERÓWKI)

W przypadku, gdy produkt wystawiony jest do sprzedaży w niewłaściwej cenie w związku z błędem typograficznym (literówka) lub błędną informacją otrzymaną od producenta, www.sklep.prezentdlakota.pl ma prawo odmówić realizacji takiego zamówienia lub je anulować nawet jeśli zamówienie zostało potwierdzone, a płatność pobrana. W sytuacji, gdy takie zamówienie zostanie anulowane płatność zostanie zawrócona Użytkownikowi. 

 

ZMIANY REGULAMINU

Wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczą Użytkowników strony od momentu wejścia na nią do zakończenia procesu rejestracji lub zakupu towaru. www.sklep.prezentdlakota.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej sklepu.

 

LINKI ZEWNĘTRZNE

Aby zapewnić wzrost liczby osób odwiedzających naszą stronę, www.sklep.prezentdlakota.pl może wybrać strony zewnętrzne, które będą posiadać linki do naszej witryny www. Jednak nawet jeśli strona zewnętrzna jest w jakiś sposób związana z www.sklep.prezentdlakota.pl, ma ona swój niezależny od nas Regulamin i www.sklep.prezentdlakota.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści na tych stronach zawarte, za akcje przez nie podejmowane, zatem Użytkownik odwiedza wspomniane strony zewnętrzne wyłącznie na własną odpowiedzialność. Jednocześnie www.sklep.prezentdlakota.pl działając w celu ochrony i ulepszania własnej strony internetowej oraz linków na niej zawartych ceni sobie uwagi dotyczące zarówno strony www.sklep.prezentdlakota.pl oraz stron zewnętrznych, do których się linkujemy.

 

WALUTA

Wszelkie płatności będą dokonywane w Polskich Złotych (PLN). Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

PŁATNOŚCI

Oferujemy następujące formy płatności:

 • płatność za pobraniem
 • przelew na konto bankowe
 • płatności elektroniczne za pośrednictwem PayU
 • płatności elektroniczne za pośrednictwem PayPal

Jeśli z jakiegoś powodu zamówienie nie może być zrealizowane poinformujemy o tym mailowo lub telefonicznie. W tym momencie istnieje możliwość anulowania zamówienia częściowo lub w całości bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

PRZEPŁYW INFORMACJI

www.sklep.prezentdlakota.pl może informować swoich Użytkowników i Klientów przez wysłanie emaila, zamieszczenie ogólnej informacji na witrynie www, poprzez marketing bezpośredni lub telefonicznie pod adresy/numery kontaktowe pozostawione w naszej bazie.

 

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa, łącznie z prawami autorskimi i prawami dotyczącymi bazy danych, do niniejszej strony i jej zawartości stanowią własność www.sklep.prezentdlakota.pl. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, przedruk, kopiowanie na inny nośnik elektroniczny, publikowanie, nadawanie lub przekazywanie jakiegokolwiek tekstu, obrazów, grafiki, logo, przycisków, ikon i wizerunków, jak również selekcja i układanie powyższych elementów oraz jakichkolwiek bazowych kodów źródłowych i oprogramowania, do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych bez uzyskania wcześniejszej zgody od www.sklep.prezentdlakota.pl.
Niedozwolone jest wykorzystywanie strony www.sklep.prezentdlakota.pl do innych celów, niż wykorzystanie na własny, niekomercyjny użytek. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z tej strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem.

 

ZNAKI HANDLOWE

Wszystkie nazwy, obrazy, znaki logo identyfikujące firmę Allure Sp. z o.o. oraz sklep internetowy www.sklep.prezentdlakota.pl stanowią własność firmy Allure Sp. z o.o., która nie zezwala na ich wykorzystywanie przez jakąkolwiek osobę inną, niż ich posiadacze. Wszelkie tego rodzaju przypadki wykorzystania stanowią naruszenie praw posiadacza.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁALNOŚĆ OSÓB TRZECICH

www.sklep.prezentdlakota.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, tekst, nazwy, obrazy, zdjęcia, oraz inne materiały (bez ograniczeń) stworzone i zamieszczone na naszej stronie przez jej Użytkowników bez naszej wiedzy i poza naszą kontrolą. Użytkownik akceptuje fakt, że udostępniając nasza stronę do publicznego użytku www.sklep.prezentdlakota.pl nie rozpowszechnia celowo niechcianych treści, które mogą pojawić się na stronie w związku z działaniem osób trzecich i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takim niezamierzonym przez nas działaniem. Jednocześnie www.sklep.prezentdlakota.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usuwania informacji, tekstów, nazw, obrazów, zdjęć, oraz innych materiałów (bez ograniczeń) które mogą być: obraźliwe, znieważające, nieprzyzwoite, fałszywe, złudne, nieprawdziwe, są naruszeniem praw autorskich, znaków handlowych lub innej własności intelektualnej oraz gdy są obraźliwe lub w inny sposób nieakceptowalne dla www.sklep.prezentdlakota.pl.

 

ZWOLNIENIE Z ODSZKODOWAŃ

Użytkownik nie ma prawa do żadnych odszkodowań od www.sklep.prezentdlakota.pl i/lub ich pracowników w związku ze stratami, wydatkami, zniszczeniami i kosztami (włączając koszty postępowania sądowego) mogącymi wyniknąć z naruszenia postanowień Regulaminu oraz działań związanych z obsługą własnego konta (włączając zaniedbanie i działania bezprawne) przez Użytkownika oraz jakąkolwiek inna osobę mającą dostęp do konta internetowego Użytkownika. www.sklep.prezentdlakota.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu szkód związanych z użytkowaniem zakupionych u nas towarów.

 

OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

Sprzedający wystawiając Towar do sprzedaży, dysponuje Towarem i jest w stanie wysłać go do Klienta w terminie określonym w opisie Towaru. Sprzedający ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaży.
Sprzedający ma prawo do zablokowania dostępu w platformie osobie, która narusza prawa autorskie, działa na szkodę sprzedającego, platformy lub innych jej użytkowników.

 

OPIS TOWARÓW

Towary, które mają być objęte usługami www.sklep.prezentdlakota.pl, muszą być dokładnie opisane. Sprzedający ma obowiązek dochować wszelkiej staranności przy wystawianiu Towarów do sprzedaży, opatrując każdy wystawiony Towar zgodnym z prawdą opisem oddającym cechy Towaru.
Sprzedający jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego wykonawcy muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
Opis towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu sprzedaży. 
Sprzedający jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów, ani dodane przez niego opisy Towarów i zdjęcia, ani też inne czynności bądź informacje, związane ze sprzedażą nie naruszały obowiązującego prawa.

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SKLEPU I SPRZEDAWANE TOWARY

Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet.

W Sklepie sprzedawane są towary fizyczne skierowane do posiadaczy kotów. 

WYMOGI TECHNICZNE

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

 • aktywne łącze internetowe,
 • procesor 700 MHz lub o wyższych parametrach,
 • pamięć RAM co najmniej 1 GB,
 • system operacyjny Windows XP lub nowszy,
 • włączona akceptacja plików cookies oraz JavaScript.

Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania. Instalacja oprogramowania o którym mowa jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1024x768 pixeli.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 1. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 2. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
 3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu.
  2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  1. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

 

REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy wypełniając Formularz zwrotu dostępny na stronie.
  2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres wskazany w Postanowieniach Końcowych..

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Powyższy Regulamin w całej swojej treści jest wiążący dla wszystkich Użytkowników strony www.sklep.prezentdlakota.pl


Allure Sp. zo.o.
ul. Jana Sawy 6/301
20-632 Lublin
NIP: 7123376841

E-mail: kontakt@prezentdlakota.pl

Telefon: 513 091 491, 572 904 017, 82 590 81 34

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 63 1540 1144 2114 0001 6287 0001

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach : 8.30 – 16.30

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć